Volg ons op: (040) 234 8000

Contactpersoon

Maurice van Oort
Maurice van Oort
Projectmanager
06 - 15 466 425
Opdrachtgever

Stichting woCom | gemeente Someren

Gebruiker

woCom | Stichting Kempenhaeghe | Stichting ORO

Rol Laride

Proces- en projectmanagement

Aantal m2

Kempenhaeghe: BVO 1800 m2 | ORO: BVO 1900 m2 | NOM woningen: GO 95 m2

Architect

De Loods Architecten

Projectstatus

Prijsvormingsfase, bestekfase

Ontwikkeling woonzorgvoorziening en sociale huurwoningen in Someren

De gemeente Someren, woningcorporatie woCom, stichting ORO en Kempenhaeghe werken gezamenlijk aan de herontwikkeling van de voormalige Paulusschoollocatie en de Pauluskerklocatie in Someren-Noord met als doel de realisatie van geschikte huisvesting voor sociale en bijzondere doelgroepen. Met de beoogde herontwikkeling wordt de vitaliteit van het centrum van Someren behouden en versterkt. De beoogde ontwikkeling geeft invulling aan de ambitie van levensloopbestendige kernen waar jong en oud, valide of zorgbehoeftig, kunnen blijven wonen.

Planontwikkeling

In 2016 hebben de gemeente Someren, woCom, Kempenhaeghe en ORO met elkaar een intentieovereenkomst gesloten, waarna wij onderzoek hebben gedaan naar de haalbaarheid van de realisatie van woon-/zorgvoorziening(en) voor cliënten van Kempenhaeghe en ORO, een multifunctionele accommodatie ter vervanging van de huidige MFA De Weijers voor de gemeente, alsmede reguliere sociale huurwoningen voor woCom op een tweetal ontwikkelingslocaties, Paulusschool en Pauluskerk, in Someren-Noord.

Ontzorgen en samenwerken

Laride is van begin af aan bij de ontwikkeling van de Pauluslocaties betrokken. Daarbij ondersteunt zij woCom in alle fases van het project. Van ontwikkeling in SO tot uitvoering in bouwteam bij het DO. Daarmee ontzorgt zij woCom als haar opdrachtgever volledig.

In samenwerking met De Loods Architecten en Adviseurs is een structuurontwerp ontwikkeld. Het gaat om kleinschalige woonzorgvoorzieningen, zijnde nieuwbouw van een woonzorgvoorziening voor 24 cliënten van Kempenhaeghe, een woonzorgvoorziening voor 24 cliënten van ORO en voor woCom op de Pauluskerk locatie 8 grondgebonden NULtreden woningen.

Binnen het plan is ruimte gelaten voor ontwikkelingen in de toekomst, zoals een mutatie van woon-zorg naar wonen en daarmee ruimte voor parkeergelegenheid.

Communicatie essentieel voor projectverloop

Voor een soepel verloop van het project is goede communicatie essentieel. Zowel binnen het projectteam alsmede met alle omwonenden en betrokkenen.

  • Buurtbewoners
    Via nieuwsbrieven en bijeenkomsten worden omwonenden en betrokkenen van informatie voorzien en wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen. Door transparantie in de communicatie wordt betrokkenheid gecreëerd wat een gunstig effect heeft op de samenwerking met de buurt.
  • Stuurgroep & projectgroep
    Voor een juiste afstemming van het ontwikkel- en realisatieproces zijn een stuurgroep en een projectgroep opgericht. De stuurgroep ziet toe op de juiste uitvoering van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst. De projectgroep vergadert maandelijks en volgt de besluiten zoals gemaakt in de stuurgroep op en ziet toe op een adequate ontwikkeling en realisatie van de woonzorgvoorziening binnen de kwalitatieve, maatschappelijke en financieel-/economische kaders van het projectvoorstel.

Duurzaamheid: all-elektric woningbouw

De duurzaamheidsambities voor de nieuw te ontwikkelen woningen zijn hoog. In de nieuwbouw worden namelijk geen gasleidingen meer aangelegd. De woonzorgcomplexen worden BENG opgeleverd en de NULtreden woningen worden NOM opgeleverd. Dat houdt in dat alle woningen gasloos, zijnde all-elektric, worden uitgevoerd. Daarmee voldoen ze straks aan alle strenge duurzaamheidseisen die nodig zijn.

Eind 2020 is de beoogde start van de bouw, zodat eind 2020/begin 2021 alle gebouwen kunnen worden opgeleverd.